Nederlands:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar vosmilitaria@outlook.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Engels:

You have the right to withdraw from the agreement within 14 days without giving reasons. During this period you can do with the product what is reasonably necessary to assess the product. You are allowed to try out the product as you would in a physical store. You can remove the product from the packaging, unless the packaging contains a seal. If you have done more than necessary to try the product, we may charge you for this.

The withdrawal period expires 14 days after the day on which you, or a third party other than the carrier and designated by you, acquires possession of the product. If you have ordered several goods with different delivery times in one order, the withdrawal period expires 14 days after the day on which you received the last product or part. Once you have agreed with us on regular delivery of products, the withdrawal period expires 14 days after the day on which you or a third party designated by you acquire physical possession of the first product.

To exercise your right of withdrawal, we request that you send us an email, with or without the model form, to vosmilitaria@outlook.com. You must return the products within 14 days after sending the email. We request that you return the product in the original packaging as much as possible.